Microsoft Word

Microsoft Word EKLE SEKMESİ (NESNE EKLEME)


EKLE SEKMESİ (NESNE EKLEME)

Belgeye tablo, çizim, bağlantı, simge gibi nesneler eklemek için ekle sekmesi altındaki
şeritte bulunan düğmeler kullanılır. Ekle sekmesi Şekil 3.56’da görülmektedir.

 

 Sayfalar: Bu gruptaki düğmeler Şekil 3.57’de görülmektedir.

Kapak Sayfası: Yapılan çalışmanın ilk sayfasına tam biçimlendirilmiş bir kapak sayfası
ekler. Kapak sayfası düğmesi tıklandığında Şekil 3.58’deki seçenekler belirir ve buradan
eklenecek uygun kapak tipi seçilir.

Boş Sayfa: İmlecin bulunduğu konumdan itibaren yeni bir sayfa eklemesi yapar.
Sayfa Sonu: İmlecin bulunduğu komunu sayfa sonu olarak işaretler ve bir sonraki sayfayı
geçerli konumda başlatır.

 Tablolar: Çalışma alanına tablolar eklemek için kullanılır. Düğme tıklandığında
açılan görünüm Şekil 3.59’deki gibidir.

Tablo ekleme işlemini 3 değişik yolla gerçekleştirebiliriz:
1) Tabloyu oluşturan satır ve sütün sayısı kadar hücre seçimi yaparak (Şekil 3.60)
tablo oluşturulur. Şekilde 5 satır ve 5 sütundan oluşan bir tablo oluşturulmuştur.

2) Tablo ekle seçeneği ile Şekil 3.61’deki Tablo Ekle penceresi ekrana gelir. Burada
da satır ve sütun sayıları elle veya sayaçla belirlenerek tablo oluşturulur.

3) Tablo çiz seçeneği tıklandığında işaretçi kalem görünümüne dönüşür ve
oluşturulmak istenen tablo elle çizilir.
Excel elektronik tablosu seçeneği tıklanarak çalışma alanına Excel işlevine sahip tablolar
eklenebilir.
Satırların çizgileriyle yüksekliğini, sütunların çizgileriyle genişliğini ya da tablonun alt
köşesindeki küçük kare simgesiyle boyutlarını değiştirmek mümkündür.
Tabloyu veya içerisindeki karakterleri biçimlendirmek için satırları, sütunları veya tabloyu
seçmek gerekir. Tabloları seçmek için tablonun sol üst köşesinde beliren kare şeklindeki
simge tıklanır. Seçim yapıldıktan sonra yapılan değişiklikler tüm seçim alanını etkiler.
Seçilen tablo üzerinde farenin sağ tuşu tıklanınca açılan listede, seçilen hücreleri
birleştirme, satır ve sütunların boyutlarını eşitleme, hücre içi hizalama ve tablo özellikleri
gibi seçenekler bulunmaktadır.

Word programında hazır biçimlendirilmiş tablolar kullanmak mümkündür. Bunun için
tablo düğmesi tıklandığında açılan listeden hızlı tablolar ve yan tarafında açılan listeden de
kullanmak istediğimiz tablo tipini seçerek tabloyu çalışma alanına ekleyebiliriz.

Çizimler: Çalışma alanına resim, şekil, grafik ekleme işlemleri çizimler
grubundaki (Şekil 3.64) düğmelerden gerçekleştirilir.

Resim: Çalışma alanına resim eklemek için kullanılır. Resim düğmesi tıklandığında ekrana
gelen (Şekil 3.65) resim ekleme penceresinden eklenecek resim seçilir ve ekle düğmesi ile
işlem tamamlanır.

Küçük Resim: Belirli bir kavramı göstermek için çizim gibi Clip Art öğelerini ekler.
Küçük resim düğmesi tıklanınca sağ tarafa küçük resim görev bölmesi açılır. Buradaki
arama kutusuyla resim arama yapılabilir ya da “Git” düğmesi tıklanarak tüm küçük
resimler listelenir. Çalışma alanına eklenmek istenen küçük resim bir kez tıklanır. Resmi
seçtiğimiz zaman Resim Araçları gölgesinde Biçim sekmesi görüntülenir.

Şekiller: Çeşitli geometrik şekil, çizgi ve ok gibi şekilleri çalışma alanına ekleyerek
kullanmak mümkündür. Şekiller düğmesini tıklayınca şekillerin kategoriler halinde
gruplandığı liste (Şekil 3.67) açılır.

Açılan listeden oluşturulmak istenen şekil seçilir ve çalışma alanında fare tıklanarak şeklin
başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir böylece şekil ortaya çıkar.
Şekil ekleme örneği yukarıda gösterilmiştir. Eklenen şekiller üzerinde biçimlendirme
yapılmak istenirse şekil bir kez tıklanır ve seçilir. Seçilen şeklin etrafında küçük daire ve
kare noktalar belirir. Bu noktaları tıklayarak şeklin boyutunu değiştirebiliriz. Şekil
seçilince Çizim Araçları gölgesinde biçim sekmesi (Şekil 3.68) açılır. Ayrıca şekil
üzerinde sağ tıklayarak açılan listenin en altındaki şekil biçimlendir yazısını seçerek Şekil
3.69’daki iletişim penceresini ekrana getirebiliriz. Hem biçim sekmesi hem de şekil
biçimlendir penceresi kullanılarak şekillerin boyutu, dolgu rengi, çizgi rengi, çizgi
kalınlığı, gölge, 3 boyut görünümü kazandırma gibi bir takım biçimlendirme yapılabilir.
SmartArt: Bilgiyi şematik olarak göstermek için SmartArt grafikleri kullanılabilir.
SmartArt düğmesine tıklayınca açılan pencerede kategoriler halinde sınıflandırılmış
SmartArt seçenekleri (Şekil 3.70) görülmektedir.
Buradan uygun olan şema seçildikten sonra çalışma alanına gelir ve sol tarafta açılan görev
bölmesinde (Şekil 3.71) şemadaki metin kutularını doldurabiliriz. Ayrıca şemada fazla olan
öğeleri silebilir, eksik ise yeni ekleyebiliriz.
Grafik: Verileri göstermek ve karşılaştırmak amacıyla grafik kullanılabilir. Grafik
düğmesi tıklandığında Şekil 3.72’deki Grafik Ekle penceresi gelir.
Kullanılacak grafik türü seçilerek çalışma alanına eklenir. Grafikteki verileri düzenlemek
için Veri Düzenle düğmesi tıklanır. Şekil 3.73’te görüldüğü gibi ekranın bir yarısına
grafikteki değerleri gösteren Excel sayfası açılır. Buradaki değerleri değiştirdiğimizde
grafikte güncellenecektir. Tasarım sekmesindeki şeritlerden grafiğin stili ve düzeni
değiştirilebilir.
Ekran Görüntüsü:
Görev çubuğunda simge durumuna küçültülmeyen bir programın görüntüsünü almak için
kullanılır. Ekran görüntüsü düğmesine tıklandığında (Şekil 3.74) açılan listede simge
durumunda olmayan programlar kullanılabilir pencereler bölümünde görülür. Eğer
görüntünün tamamı değilde bir kısmı alınacaksa ekran kırpma seçeneği ile belirlediğimiz
çerçeve alanının görüntüsünü çekerek çalışmamızda kullanabiliriz.
 Bağlantılar: Bağlantılar grubundaki seçenekler Şekil 3.75’de görülmektedir.

Köprü: Seçime bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Köprü oluşturmak istediğimiz
yazıyı veya resmi seçtikten sonra köprü düğmesi tıklanır. Ekrana Şekil 3.76’daki iletişim
penceresi gelir.
Köprü Ekle penceresinden bir dosya seçilerek köprü eklenen yazıya köprü olarak dosya
verilebilir. Eğer bir web sitesi ya da e-posta adresi köprü olarak atanmak isteniyorsa, Adres
satırına web ya da e-posta adresi yazılır ve tamam düğmesi tıklanır. Yukarıda yapılan
örnekte Fırat Üniversitesi yazısı seçilerek adres olarak “www.firat.edu.tr” adresi
yazılmıştır. Yazı üzerine gelindiğinde köprünün açılması için Ctrl tuşuna basılı iken
tıklamamız istenecektir. Böylece yazılan adres ya da dosya açılacaktır. Köprünün verildiği
yazı veya resim üzerinde sağ tıklanarak köprü düzenlenebilir veya kaldırılabilir.

Yer İşareti: Belgede herhangi bir yere işaret bırakılarak, belgenin başka yerlerinde o
noktaya köprü verilebilir. Yer işareti düğmesi tıklanınca ekrana Şekil 3.77’deki pencere
gelir. Bulunduğumuz konuma yer işareti adı vererek işaretlemiş oluruz.
Köprü ekle penceresindeki yer işareti düğmesini tıklayınca ekrana gelen belgede yer seç
(Şekil 3.78) penceresinden işaretlenen yer seçilir ve köprü oluşturulur.
Şekil 3. 78. Yer İşaretine Köprü Verme
Çapraz Başvuru: Belge içerisinde atıfta bulunulan (sayfa 8, tablo 3, şekil, 2.1, vb.)yerlere
gönderme yapılması için kullanılır. Çapraz başvuru penceresinden (Şekil 3.79) gönderme
yapılacak başlık, sayfa, yer işareti gibi başvuru türü seçilerek köprü eklenebilir.
3.4.5. Üstbilgi ve Altbilgi: belgeye üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası eklemeyi sağlar.
Bu gruptaki düğmeler şekil 3.80.’de görülmektedir.
Üstbilgi: Belgelere üst bilgi ekler. Üstbilgi düğmesiyle açılan listede (Şekil 3.81) değişik
biçimlerde üstbilgi seçenekleri bulunmaktadır. Üstbilgi tüm sayfalarda görünür. Aynı
listede bulunan seçeneklerle üstbilgi düzenlenebilir ve kaldırılabilir. Üstbilgi, sayfanın üst
kenar boşluğu alanına eklenir.
Altbilgi: Belgelere alt bilgi ekler. Altbilgi düğmesiyle açılan listede (Şekil 3.82) değişik
biçimlerde altbilgi seçenekleri bulunmaktadır. Altbilgi tüm sayfalarda görünür. Aynı
listede bulunan seçeneklerle altbilgi düzenlenebilir ve kaldırılabilir. Altbilgi, sayfanın alt
kenar boşluğu alanına eklenir.
Sayfa Numarası: Belgeye sayfa numarası eklemek için kullanılır. Sayfa numarası
düğmesi Şekil 3.83’deki listeyi açar. Sayfa numarası sayfanın başı ve sonuna eklenebilir.
Ayrıca konum olarak da sayfanın sağına, ortasına ve soluna eklenebilir.
Sayfa numarasının biçimi değiştirilebilir. Sadece sıralı rakam değil, büyük/küçük harf veya
Romen rakamı da kullanılabilir. Bunun için listedeki sayfa numarasını biçimlendir
seçeneği tıklanır ve Şekil 3.84.’deki pencere ekrana gelir. Buradan kullanılacak biçim
belirlenir. Bölüm numarası kullanımı ve başlangıç değeri ayarlamaları da yapılır.

Metin: Metin grubu seçenekleri Şekil 3.85’te görülmektedir.

Metin Kutusu: İçine metin yazılarak istenilen alan (resim, şekil, grafik, vb.) üzerine
taşınabilen metin kutuları oluşturulup kullanılabilir. Metin kutusu düğmesi ile açılan
seçenekler Şekil 3.86’da görülmektedir.


Metin kutusu seçilerek çalışma alanına eklendikten sonra şeritte biçim sekmesi seçenekleri
(Şekil 3.87) açılır. Metin kutusunun çizgi rengi ve stili, dolgu rengi, metin yönü, hizalama
gibi biçimlendirme seçenekleri buradan gerçekleştirilir.

Hızlı Parçalar: Belgeye hazır metinler eklenebilir. Hızlı Parçalar düğmesi tıklandığında
açılan listede hazır metin ifadeleri (Şekil 3.88) görülmektedir. Belgeye eklemek için
tıklayın ve sayfaya gelen metni düzenleyin.

WordArt: Belgeye dekoratif metin eklemek için kullanılır. WordArt düğmesi ile Şekil
3.89’daki seçenekler açılır. Seçim yapıldıktan sonra sayfaya gelen metin alanına yazı
yazılır.
WordArt yazısı eklendikten sonra şerit alanında Biçim sekmesi açılır ve WordArt
biçimlendirmesi yapılabilir.

Büyük Harf: Word programının önceki versiyonlarında başlangıcı büyüt olarak bilinen,
paragrafın ilk harfini büyütme işlemi bu seçenek ile gerçekleşmektedir. Büyük harf
düğmesi ile açılan liste Şekil 3.90’da görüldüğü gibidir. Bu seçeneğin aktif olması için
mevcut bir paragrafın başında imleci konumlandırmalıyız. Listedeki seçeneklerle başlangıç
harfini büyütebiliriz.

Konum, yazı tipi, ilk harfin satır sayısı, metinden uzaklığı gibi biçimlendirmeler için küçük
büyük harf seçenekleri yazısına tıklanır ve Şekil 3.91’deki pencere açılarak buradan
biçimlendirme gerçekleştirilir.
İmza Satırı: Belgeyi imzalaması gereken kişinin belirtildiği imza satırı eklemeyi sağlar.
İmza satırı düğmesi ile Şekil 3.92’deki İmza Ayarları penceresi açılır. Bu pencereye
imzalayacak kişi ile ilgili bilgiler yazılarak Tamam düğmesi tıklanır ve çalışma sayfasına
imza satırı eklenmiş olur.
Tarih ve Saat: Belgeye geçerli tarih ve saati eklemek için kullanılır. Tarih ve saat
düğmesini tıkladığımız zaman açılan pencerede (Şekil 3.93) değişik tarih ve saat formatları
görünür. Eklenmek istenen biçim tıklanarak çalışma sayfasına eklenir.
Nesne: Belgeye diğer programlardan (Adobe Acrobat, Excel, Powerpoint , vb.) dosyalar
eklenebilir. Nesne düğmesi tıklandığında Şekil 3.94’teki Nesne penceresi ekrana gelir.
Buradan eklenmek istenen nesne türü seçilir.
Aşağıdaki şekilde çalışma alanına MS Excel çalışma sayfası eklenmiştir. Eklenen bu nesne
ile Excel programındaymış gibi çalışılabilir.
Simgeler: Belgeye denklem veya özel karakterler eklemek için kullanılır.
Denklem: Matematiksel denklemler oluşturarak belgeye eklenebilir. Denklem düğmesi ile
Şekil 3.97’deki gibi çalışma sayfasına denklem metin kutusu gelir ve şerit alanındaki
denklem araçları kullanılarak denklemler oluşturulabilir. Denklemlerde geçen özel
karakterler ( ) simgeler grubundan kullanılabilir.
Simge: Klavyede bulunmayan karakterlerin kullanılmasını sağlar. Simge düğmesi ile
açılan listede örnek karakterler görülmektedir. Listenin sonundaki Tüm Simgeler seçeneği
ile Şekil 3.98’deki Simge penceresi ekrana gelir.
Belgeye eklenmek istenen simge seçilerek Ekle düğmesi ile eklenir. Eğer bir karakter çok
sık kullanılacak ise kısayol tuşu düğmesi ile klavyeden kısayol atanır. Kısayol atama
penceresi Şekil 3.99’da görüldüğü gibidir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir